CF30-001,LAGUNA 30inch(ラグナ30インチ) 電球色 1灯 薄型 小型 軽量 HERMOSA(ハモサ)製シーリングファンライト

CF30-001,LAGUNA 30inch(ラグナ30インチ) 電球色 1灯 薄型 小型 軽量 HERMOSA(ハモサ)製シーリングファンライト