TKM-42AB4LKNDZ + LD2602 / ND2602 大風量 LED 電球色/昼白色 4灯 軽量 TOKYOMETAL(東京メタル工業)製シーリングファンライト

TKM-42AB4LKNDZ + LD2602 / ND2602 大風量 LED 電球色/昼白色 4灯 軽量 TOKYOMETAL(東京メタル工業)製シーリングファンライト